Terms and Conditions

Terms and Conditions

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και την ευρύτερη δραστηριότητά της.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά τροποποιούνται από την ΕΚΙΜ και ισχύουν.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και όλων των στοιχείων που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΚΙΜ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΚΙΜ. Το περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΚΙΜ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η ΕΚΙΜ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου να είναι ακριβή και σαφή. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΙΜ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κ.λπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΙΜ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η ΕΚΙΜ δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του διαδικτυακού τόπου τηρώντας τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στην ΕΚΙΜ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης», χρήση του διαδικτυακού τόπου και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τον χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΕΚΙΜ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει ενδεχόμενη ζημία της ΕΚΙΜ.

Διάθεση Περιεχομένου

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διάθεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΕΚΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του παρόντος διαδικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της.

Η ΕΚΙΜ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο διαδικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Newsletters – ενημερωτικά emailRss feed

Τα newsletters/ενημερωτικά email/rss feed τα οποία λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ΕΚΙΜ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η ΕΚΙΜ μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters/ενημερωτικά email/rss feed εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών δεν ευθύνεται αν τα newsletters/ενημερωτικά email/rss feed δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους. Τα newsletters/ενημερωτικά email μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων μπορεί να ενημερώσει την ΕΚΙΜ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στα μηνύματα που λαμβάνει. Η ΕΚΙΜ δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των διαδικτυακών τόπων της.